Thursday, January 12, 2006

مصاحبه با فعالان KDE

در ساییت زیر می توانید با کسانی که در پر.وزه کی دی ایی همکاری داشته اند آشنا شوید و مصاحبه های خواندنی و جالبی که با آنان شده است را مرور کنید این سایت واقعا برای خود من جالب است

این هم آدرس سایت

Web Counter
Hit Counter
web counter